آشنایی با نرخ بهره بین بانکی

برای بررسی ارتباط بین نرخ بهره بین بانکی و بورس ابتدا به معرفی نرخ بهره بین بانکی می پردازیم:
نرخ بهره بین بانکی زمانی تعریف می شود که بانکها برای جبران کسری خود و برقرار کردن تعادل در وضعیت نقدینگیشان از بانکهایی که مازاد نقدینگی دارند، وام با سررسید کوتاه مدت می گیرند به نرخ بهره این نوع وام، نرخ بهره بین بانکی می گویند.

رابطه بین نرخ بهره بین بانکی و بورس

نرخ بهره بین بانکی اثر مستقیم بر سود سپرده های بانکی دارد؛ یعنی با افزایش نرخ بهره بین بانکی در بلندمدت نرخ سود سپرده های بانکی افزایش می یابد.
درنتیجه: افزایش سود سپرده های بانکی باعث کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بورس و خروج پول از این بازار و در نهایت افزایش سپرده ها در بانک می شود.