تنوع در سرمایه گذاری

تعریف متنوع سازی(diversficition)

متنوع سازی یک روش مدیریت ریسک است که انواع مختلفی از سرمایه گذاری ها را در یک پرتفوی ترکیب می کند. منطق پشت این روش بیان می کند که مجموعه ای از انواع متنوع سرمایه گذاری ها، به صورت معمول، از طریق پوشش نوسانات غيرهمزمان، روند سود هموار تری را عاید خواهد کرد و ریسک کمتری از سرمایه گذاری در یک پرتفوی را به همراه خواهد داشت.
متنوع سازی تلاش می کند تا رویدادهای ریسک غیرسیستماتیک در یک پرتفوی سهام را از بین ببرد تا عملکرد مثبت بعضی از سرمایه گذاری ها عملکرد منفی سایرین را خنثی کند؛ بنابراین، مزایای متنوع سازی تنها زمانی خواهد بود که اوراق بهادار در پرتفوی سهام به شکل کاملی به هم وابسته نباشند.مطالعات و مدل های ریاضی نشان داده اند که ایجاد یک پرتفوی به خوبی متنوع سازی شده از سهام ۲۵ تا ۳۰ شرکت، بهترین سطح از نظر کارآمدی هزینه و کاهش ریسک را ایجاد خواهد کرد. سرمایه گذاری در سهام شرکتهای بیشتر همچنان باعث بهبود متنوع سازی می شود اما تأثیر چندانی بر کاهش ریسک نخواهد داشت.
و در عین حال، ضمن افزایش هزینه های مدیریت پورتفو، بازدهی نهایی آن را تحت تاثیر منفی قرار می دهد
بیشتر سرمایه گذاران شخصی و غیر نهادی دارای بودجه سرمایه گذاری محدودی هستند و ممکن است ایجاد یک پرتفوی به خوبی متنوع سازی شده برایشان مشکل باشد. این حقیقت به تنهایی می تواند توضیح دهد که چرا محبوبیت صندوق های سرمایه گذاری مشترک رو به افزایش است. خرید سهام در یک صندوق سرمایه گذاری می تواند یک منبع ارزان متنوع سازی باشد.