تعریف سود تقسیمی یا DPS

سود تقسیمی با DPS : عبارت DPS کوتاه شده عبارت (Dividend Per Share) نشان دهنده مقدار سودی است که به ازای هر سهم به سهامداران تعلق می گیرد. در واقع DPS مقداری از EPS است که بین سهامداران تقسیم می شود و به آن سود تقسیمی نیز می گویند.

نحوه پرداخت سود تقسیمی (dps) هر سهم

مقدار سودی که به سهامداران تعلق می گیرد و تاریخ پرداخت آن، توسط هیئت مدیره در مجمع عمومی مشخص میشود. هیئت مدیره باتوجه به سیاستهای شرکت، میزان سود تقسیمی را تعیین می کند. ممکن است در یک دورہ، کل سود حاصل شده را بین سهامداران تقسیم کند و باهیچ سودی را تقسیم نکند. معمولا مقدار سود تقسیمی کمتر از سود حاصل شده EPS شرکت است. ممکن است مقداری از سود را جهت پرداخت بدهیها، پیش خرید مواد اولیه و... نزد خود نگه دارند ومابقی آن را بین سهامداران تقسیم کنند.

آیا ممکن است میزان سود تقسیمی بیشتر از سود حاصله از فعالیت شرکت باشد؟

اگر شرکت تصمیم بگیرد که علاوه بر سود حاصل شده امسال، مقداری از سود انباشته را نیز بین سهامداران تقسیم کند، این مقدار بیشتر از سودخالص هر سهم می شود.