آیا سرمایه گذار احساسی هستیم ؟

سرمایه گذاران موفق، اهمیت ثبات احساسی و روانی را در سرمایه گذاری به خوبی متوجه شدند، به این معنی که آنها تصمیمات سرمایه گذاری شان را براساس اطلاعات مفید و تحلیل شده می گیرند. در سمت دیگر، احساسات و هیجانات عامل اصلی تصمیم گیری در سرمایه گذاران احساسی است.

اگر یکی از ویژگی ه ای زیر در شما وجود دارد، پس شما یک سرمایه گذار یامعامله گر احساسی هستید.

1. وقتی قیمت سهام کمی افت می کند، آنرا به فروش می رسانید.
2.روی اخبار شدیدا متمرکز شديد.
3.شما به خاطر سودی که هنوز تحقق نیافته، خوشحال هستید.
4. شما به خاطر ضرر و زبانی که هنوز قطعی نشده غمگین میشوید.
5.شما از بررسی قیمت سهام ترس دارید.
6. با هر خبر بد، ترس وجود شما را می گیرد.
7.پشت سرهم قیمت سهام را بررسی می کنید.

راه حل پیشنهادی جهت کاهش اثر احساس ات در سرمایه گذاری

1.تشکیل پرتفوی سرمایه گذاری
2.داشتن طرح و استراتژی
3.عدم سرمایه گذاری با پول وام و قرض
4. شروع سرمایه گذاری با مبالغ کم
5.پذیرش فرصت های از دست رفته

نتیجه گیری

آرزو کردن هیچ سودی برای شما نخواهد داشت و توصیه بزرگان است که به جای آرزو کردن، روی رشد مهارت سرمایه گذاری و معامله گریتان کار کنید تا فرصت های بعدی را به موقع شناسایی کنید. هیچکس در بورس وجود ندارد که از همه فرصت های سودآوری استفاده کند و اگر این موضوع را بپذیرید، اقدامات احساسی و هیجانی شما در معاملات کاهش می یابد.

نظر خود را ارسال کنید