افت شاخص کل صعود اندک سهم های کوچک (گزارش هفتگی بورس)

افت شاخص کل و صعود اندک سهام های کوچک و متوسط