P/NAV نشان دهنده چیست ؟

نسبت P/NAV ازتقسیم دو مقدارPrice به معنای قیمت (یا ارزش بازار) و NAV یا Net Asset Value به معنای خالص ارزش دارایی به دست می آید و معمولا به صورت درصد بیان می شود.

P/NAV چه چیزی را نشان می دهد؟

نسبت P/NAV  نشان دهنده نسبت قیمت هر سهم به خالص ارزش دارایی یا ارزش واقعی هر سهم درحال حاضر می باشد.

از نسبت P/NAV برای بررسی چه شرکت هایی استفاده می کنیم؟

معمولا برای شرکت های سرمایه گذاری استفاده می شود؛ یعنی آن دسته از شرکت هایی که فعالیت تولیدی مستقل ندارند و صرفا بر روی شرکتهای بورسی وغیربورسی سرمایه گذاری انجام می دهند. برای بررسی وضعیت شرکت های تولیدی معمولا از نسبت P/E استفاده می شود.

P وNAV چطور محاسبه می شود؟

و محاسبه قیمت (P): قیمت پایانی یاقیمت بازار هر سهم ازتابلوی معامله سهم درTsetmc.com درهر لحظه قابل دریافت است .
محاسبه خالص ارزش دارایی (NAV): محاسبه NAV به سادگی قیمت نیست، به این منظور بایستی با استفاده ازاطلاعات سایتCodal.ir وگزارشات منتشرشده توسط شرکت، ارزش دارایی های بورسی و غیربورسی را محاسبه کرد و سپس باکسرکردن بدهی ها، ارزش خالص دارایی شرکت را به دست آورد.
 

از درصد P/NAV چطور در سرمایه گذاری استفاده کنیم؟

  سه حالت بین ارزش ذاتی (NAV) و قیمت (P) هر سهم وجود دارد:

P/NAV  مساوی %۱۰۰ : ارزش ذاتی سهم برابر با قیمت پایانی .

P/NAV کمتراز0 : ارزش ذاتی سهم بیشتراز قیمت پایانی.

 P/NAV بیشتر از %۱۰۰ : ارزش ذاتی سهم کمتر از قیمت پایانی .

هرچه درصد P/NAV شرکتی بیشتر باشد، سهم پر ریسک تر بوده و هر چه درصد P/NAV شرکتی کمتر باشد، سهام آن شرکت کم ریسک تر بوده و از سرمایه گذاری در چنین شرکتی نتیجه مطلوب تری انتظار می رود.

 

 

 

 

 

 

نظر خود را ارسال کنید