تفاوت شاخص کل و شاخص هم وزن

شاخص کل با شاخص هم وزن از انواع شاخص هایی است که برای بررسی رفتار بازار از آنها استفاده می شود. گاهی این سوال برای سرمایه گذاران ایجاد می شود که از کدام شاخص برای بررسی و تحلیل بازار استفاده کنیم؛ همراه ماباشید تا به این سوال پاسخ دهیم.

تعریف شاخص کل

این شاخص همان چیزی است که همیشه در اخبار از آن به عنوان شاخص کل بورس تهران صحبت می شود. این شاخص، بیانگر سطح عمومی قیمت و سود سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس است؛ به عبارت دیگر، تغییرات شاخص کل،بیانگر میانگین بازدهی سرمایه گذاران در بورس است. هرچه شرکتها بزرگتر و دارای ارزش بازار بالاتری باشند تاثیربیشتری بر شاخص کل دارند.

تعریف شاخص هم وزن

برای محاسبه شاخص هم وزن تمام شرکت ها اعم از کوچک و بزرگ دارای وزن یکسانی خواهند بود و با افزایش قیمت در هر سهمی به یک میزان در شاخص هم وزن تاثیر می گذارد. شاخص هم وزن میانگینبازدهی شرکت ها را با ضریب یکسان محاسبه می کند.

شاخص کل با شاخص هم وزن؟

بخش اول

در محاسبه شاخص هم وزن به همه شرکت ها وزن یکسانی داده می شود در نتیجه اگر شاخص هم وزن مثبت شود یعنی اینکه تعداد بیشتری از شرکت ها در بورس مثبت هستند. امکان دارد در بورس تهران شاخص كل منفی باشد اما شاخص هم وزن مثبت. معنی آن این است که اگرچه سهام های شرکت های خیلی بزرگ در بورس منفی هستند اما تعداد زیادی از شرکت ها با(حجم کوچک و متوسط) مثبت اند.

شاخص کل با شاخص هم وزن ؟

بخش دوم

 هر شاخصی، مزایا و معایب خاص خود را دارد. شاخص کل دیدی کلی از شرایط بازار به دست می دهد که در آن نقش شرکت های بزرگ، پررنگ تر است. درواقع اگر برای سهامداری رشد سهم های بزرگ مهم باشد، شاخص کل می تواند به اون نشان دهد که شرایط به چه صورت است. اما اگر می خواهیم جزئیات بیشتری بدست آوریم و بدانیم درمجموع بازار رو به رشدیا افول است، بهتراست، شاخص کل هم وزن را در نظر بگیریم.