بورس چیست ؟

در این آموزش بورسی همراه ما باشید، تا کلیت بورس را بررسی کنیم.