رفع گره معاملاتی دربورس چیست ؟

سهام هایی که با مشکل صف خرید باصف فروش های قفل شده و بدون معامله روبه رو هستند مشمول دستورالعمل «رفع گره معاملاتی» می شوند؛ این دستورالعمل باهدف روان تر کردن معاملات طراحی شده است.

شرکتها در چه صورتی مشمول رفع گره می شوند:

1- نمادهای معاملاتی که با وجود صف خرید با فروش ا. حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت هایی با تعداد سهام ۳ میلیارد و بیشتر ۲. دوبرابر حجم مبنا برای سایر شرکتها حداقل به مدت ۵ جلسه معاملاتی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره کمتر از %5 حجم مبنا باشد.

2-کلیه معاملات یک نماد در ۵ جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت.

 ٣-کلیه معاملات یک نماد در ۵ جلسه معاملاتی متوالی در کف دامنه نوسان روزانه قیمت.

پس از اینکه نمادها مشمول دستور العمل رفع گره معاملاتی شوند چه اتفاقی می افتد؟

نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام بورس مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد و در مرحله گشایش با دو برابر دامنه نوسان روزانه قیمت عادی آن نماد انجام و سپس در حراج پیوسته، معاملات در دامنه نوسان روزانه قیمت انجام می شوند. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف شده از طريق حراج ناپیوسته است.

شرکتهای مشمول رفع گره معاملاتی

در کجا معرفی می شوند؟ نمادهایی که قرار است در روز معاملاتی پیش رو مشمول رفع گره معاملاتی شوند از طریق پیام ناظر بورس در سایت «TSETMC» و همچنین سایت رسمی اطلاع رسانی بورس انتشار خواهند یافت. استثنا: برخی از شرکت ها ممکن است علیرغم دارا بودن شرایط، مشمول رفع گره معاملاتی نشوند؛ ناظر بازار با توجه به نسبت P/E سهم، در نظر گرفتن معاملات مشکوک ممکن است از مشمول کردن نماد جلوگیری کند.

مثالی از اجرای رفع گره معاملاتی

اجازه بدهید مثالی در این زمینه بزنیم. فرض کنید نمادی پس از ۵ روز صف خرید شدن و معامله اندک آن مشمول رفع گره معاملاتی می شود. قیمت سهم در پایان روز پنجم ۱۰۰۰۰ ریال است. روز بعد - یعنی روز ششم - دامنه نوسان در پیش گشایش که سفارش گیری انجام می گیرد برابر ۱۰ درصد خواهد بود. پس از کشف قیمت بر اساس نوسان ۰ آدرصدی مثلا قیمت ۱۰۰۰ ریال کشف می شود و سپس نوسان ۵ درصدی بر مبنای قیمت ۱۱۰۰۰ ریال اعمال و معاملات ادامه پیدا خواهند کرد.

 

 

نظر خود را ارسال کنید