بازار تحت تاثیر اخبار حذف ارز 4200 (گزارش هفتگی بورس)

بورس در هفته ای که گذشت ...