شاخص درگیر با مقاومت 1.6 میلیون واحد(گزارش هفتگی بورس)

بورس در هفته ای که گذشت ...