ادامه روند نا اطمینانی و خروج پول حقیقی از بازار (گزارش هفتگی بورس)

بورس درهفته ای که گذشت ...