ادامه روند نزولی (گزارش هفتگی بورس)

بورس درهفته ای که گذشت ...