نگاه مثبت بازار به احتمال احیای برجام(گزارش هفتگی بورس)

بورس درهفته ای که گذشت ...