تاثیر واگذاری بلوک خودرویی بر بازار(گزارش هفتگی بورس)

بورس درهفته ای که گذشت ...