نزول غیرمنتظره و از دست رفتن حمایت ۱/۴ میلیون واحد(گزارش هفتگی بورس)

بورس درهفته ای که گذشت ...