بورس کالا درهفته ای که گذشت(منتهی به 9 شهریور)

در هفته اول شهریور ماه با درنظر گرفتن ورود خودرو به بورس کالا با رشد %26.8 روبرو بودیم.

 


 

بازار خودرو


هایماS7مشکی

تعداد 281 خودرو هایماS7مشکی با قیمت میانگین 7,425,000,000  میلیارد ریال طی هفته منتهی به 11 / 06 / 1401 مورد معامله قرار گرفته است.
ملاحظات وشرایط : خریداران جهت تحویل خودرو میبایست همزمان باتسویه مبلغ معامله دربورس کالا،با مراجعه به سایت فروش اینترنتی ایران خودرو به آدرس:www.esale.ikco.irودرزمان مقررکه طی پیامک اطلاع رسانی میگردداقدام به ایجادوتکمیل پروفایل شخصی نموده وضمن انتخاب یکی ازنمایندگیهای مجاز ایران خودرو ، بیمه گر رانیز انتخاب ونسبت به واریزوجه هزینه های ذیل اقدام نماید:1- مجموعا 13%مبلغ معامله شامل مالیات ارزش افزوده(6%)-عوارض شهرداری (3%)-مالیات وعوارض شماره گذاری (3%)-مالیات نقل وانتقال ماده30قانون دائمی مالیات برارزش افزوده(1%)که براساس مبلغ معامله محاسبه واعلام میگردد.2-سایرهزینه هاجمعا به مبلغ 42،034،500ریال:(هزینه هوشمندسازی،صدوروارسال کارت خودرو وکارت سوخت به مبلغ 1،098،500ریال،هزینه خدمات پست به مبلغ 163،500ریال،هزینه تولیدپلاک وشماره گذاری به مبلغ 2،635،000 ریال، هزینه بیمه شخص ثالث38،137،500 ریال)رعایت مفاداعلامی طبق فایل پیوست الزامی است.
 

هایماS7سفید

تعداد 200 خودرو هایماS7سفید با قیمت میانگین 7,533,425,000  میلیارد ریال طی هفته منتهی به 11 / 06 / 1401 مورد معامله قرار گرفته است.
ملاحظات وشرایط : خریداران جهت تحویل خودرو میبایست همزمان باتسویه مبلغ معامله دربورس کالا،با مراجعه به سایت فروش اینترنتی ایران خودرو به آدرس:www.esale.ikco.irودرزمان مقررکه طی پیامک اطلاع رسانی میگردداقدام به ایجادوتکمیل پروفایل شخصی نموده وضمن انتخاب یکی ازنمایندگیهای مجاز ایران خودرو ، بیمه گر رانیز انتخاب ونسبت به واریزوجه هزینه های ذیل اقدام نماید:1- مجموعا 13%مبلغ معامله شامل مالیات ارزش افزوده(6%)-عوارض شهرداری (3%)-مالیات وعوارض شماره گذاری (3%)-مالیات نقل وانتقال ماده30قانون دائمی مالیات برارزش افزوده(1%)که براساس مبلغ معامله محاسبه واعلام میگردد.2-سایرهزینه هاجمعا به مبلغ 42،034،500ریال:(هزینه هوشمندسازی،صدوروارسال کارت خودرو وکارت سوخت به مبلغ 1،098،500ریال،هزینه خدمات پست به مبلغ 163،500ریال،هزینه تولیدپلاک وشماره گذاری به مبلغ 2،635،000 ریال، هزینه بیمه شخص ثالث38،137،500 ریال)رعایت مفاداعلامی طبق فایل پیوست الزامی است.
 

بازار فیزیکی

طی گزارش منتشره بورس کالا، طی معاملات هفته اول شهریورماه در حوزه کالاهای صنعتی و معدنی با حجم %7.7 + و ارزش %26 + روند افزایشی را رقم زدند.
  1. کشاورزی همچنان بدون انجام معاملات و ارزش صفر می باشد.
  2. گروه پتروشیمی %7.7+ و هجمی %26+ ارزش شاهد افزایش بودند.
  3. فرآورده های نفتی نیز با %35.6+ از نظر حجم %64.3+ ارزش رشد داشتند.
  4. بازار فرعی به لحاظ حجمی کاهش %84- ولی به لحاظ ارزشی افزایش %38+ رقم زد.
  5. بازار طلا رشد قابل توجهی داشت و حجم 5.48+ و ارزش9+ ثبت کرد.
در مجموع بازار فیزیکی مثبت 10 درصد حجمی و %33.1 ارزش، افزایش نشان می دهد.

بازار مشتقه

قراردادهای آتی به لحاظ تعدای %2.2+ رشد ولی ارزش %9.9- کاهش داشتند.
قراردادهای اختیار معامله با مقدار %20- و ارزش - افت را تجربه کردند.
در مجموع بازار مشتقه از نظر تعداد %1 رشد ولی ارزش %9.9- کاهش را نشان می دهد.

بازار ابزار های مالی


سلف موازی استاندارد با گزارش صفر به لحاظ حجم 0 منفی گزارش شده است.
گواهی سپرده کالایی با تعداد قرارداد .6- و ارزش %39.1- کاهشی بود.
صندوق سرمایه گذاری نیر با قرارداد %41- و ارزش %27.4- تنزل داشت.


در کل بازار مالی با قرارداد %38- و ارزش %34.43- افت و کاهش شدید رقم زد .


نظر خود را ارسال کنید