پیش‌بینی روند بورس در هفته آینده‌از نگاه(از نگاه جناب آقای بهراد موسوی کارشناس محترم بازار‌ سرمایه‌)