افت قابل توجه شاخص و هفته ای ناخوشایند برای سرمایه گذاران(گزارش هفتگی بورس)

بورس درهفته ای که گذشت ...

نظر خود را ارسال کنید