بررسی نوسان بازار درهفته گذشته، کاهش خروج نقدینگی حقیقی(گزارش هفتگی بورس)

نظر خود را ارسال کنید