ادامه روند نزولی بازار سهام برای دومین هفته(گزارش هفتگی بورس)

بورس درهفته ای که گذشت ....

نظر خود را ارسال کنید